JMEE Home · Issue Contents · Forthcoming Papers

p. 1-2
Editorial
Michael Bruno, Ram Mohan, Thomas Herrington and Chaoqi Zhu
Full Text (Open Access)

p. 3-19
Experimental Study of Local Scour Around Circularcrossing and Square-Crossing Piles in Waves and Current
Shengtao Du, Chaolin Wang, Zhiyong Zhang, Guoxiang Wu and Bingchen Liang
Abstract
Full Text (IP)

p. 21-39
First In-Situ Full Deep Sea Sediment Strength Testing Device: MEGE
Guan Yang, Hongxian Shan, Tingkai Nian, Jingxi Liu, Yongfu Sun, Zexiao Xie, Chaoqi Zhu, Xiaolei Liu, Yupeng Song, Jianye Sun, Jingqiang Wang, Baogang Li, Xing Wang, Hao Zhou, Na Zhu, Yongzheng Quan and Yonggang Jia
Abstract
Full Text (IP)

p. 41-56
Numerical Study on the Migration of Leaked Oil in Submarine Sediment Caused by Pipeline Leakage Using Two-Phase Flow Model
Xiaoli Liu, Shouming Liu, Tianyuan Zheng, Chongqiang Zhu and Dong-Sheng Jeng
Abstract
Full Text (IP)

p. 57-77
Depth Effect of Rock-Breaking Seismic Source by Drilling Jumbo in Subsea Tunnel with the Drill and Blast Method and Its Application Prospects
Weidong Guo, Zhenyan Tian, Shucai Li, Shaoshuai Shi, Xin Wang and Xiansen Li
Abstract
Full Text (IP)

p. 79-89
Distribution and Characteristics of Microplastics in the Tidal Flats of Sanya Bay, China
Shumin Gao, Shicheng Wang, Hailan Liu, Shuzong Han, Jiawei Wei and Hanjin Liu
Abstract
Full Text (IP)