AHSWN HomeIssue Contents

p. 1-21
An Energy-Efficient k-connected Scheme for Wireless Sensor Networks
Xiaofeng Liu, Liusheng Huang, Hongli Xu, Wenbo Shi, Dashan Wang
abstract
full text (IP)

p. 23-53
MENs: Multi-user Emergency Navigation System Using
Xufei Mao, Shaojie Tang, Xiang-Yang Li and Ming Gu
abstract
full text (IP)

p. 55-77
Adaptive Tracking in Energy Sensitive Distributed Wireless Sensor Networks
Chuan Feng, Lizhi Yang and Jerzy W. Rozenblit
abstract
full text (IP)

p. 79-101
A Novel Framework of Adaptive Routing Design in Cognitive Radio Military Networks
Jun Li, Yifeng Zhou, Louise Lamont and Mathieu Deziel
abstract
full text (IP)

p. 103-124
Hardening Embedded Networking Devices Against Side-Channel Attacks
Donggang Liu and Qi Dong
abstract
full text (IP)

p. 125-149
A Novel Approach Against Reactive Jamming Attacks
Incheol Shin, Yilin Shen, Ying Xuan, My T. Thai and Taieb Znati
abstract
full text (IP)

p. 151-167
Long-term Audio Observation by Wireless Sensor Networks with Filtering Strategies
Ning-Han Liu, Cheng-Yi Li, Shu-Ju Hsieh Cheng-Fa Tsai and Min-Hua Shao
abstract
full text (IP)